معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
واحد خانه مشاركت مردم
معرفي واحد خانه مشاركت مردم :
مسئول : خانم بنين جلالي آكردي 
تحصيلات : ارشد رشته آموزش سلامت  
تلفن :33044348 
 
شيوه نامه :
 
 شيوه نامه تشكيل و فعاليت خانه مشاركت مردم در شهرستان

به استناد برنامه جامع سلامت و مشاركت انكار ناپذير مردم آيين نامه خانه مشاركت مردم تدوين شده است.

ماده 1-  اهداف

1)     تسهيل دستيابي به اهداف برنامه جامع سلامت

2)     توانمند سازي مردم در ارتقاي سلامت خود و محيط

3)     استقرار نظام مناسب براي دسترسي آسان به گروه هاي مردمي و مشاركت آنان در تدوين ، اجرا و پايش و ارزشيابي طرح هاي ارتقاي سلامت

ماده 2-  اركان و تركيب

1)     دبير خانه شورا

2)     رييس شورا به مدت 2 سال از بين اعضا انتخاب مي شود . دبير شورا مدير شبكه بهداشت و درمان در شهرستان( در ساري رئيس مركز بهداشت) است.

3)     محل تشكيل جلسات شبكه بهداشت و درمان شهرستان ها (در ساري مركز بهداشت شهرستان) است.

اعضاي شوراي مشاركت مردمي ( نمايندگان تشكل هاي مردمي در سطح شهرستان مي باشند)

1)     رييس شوراي اسلامي شهر و روستاي

2)     نماينده منتخب سازمان هاي مردم نهاد

3)     نماينده بهورزان

4)     نماينده رابطين بهداشتي

5)     نماينده هيات هاي مذهبي

6)     نماينده ورزشكاران

7)     نماينده كارگران

8)     نماينده بسيج

9)     نماينده خيرين

10) نماينده شهرداران و دهياران

11) نماينده ائمه جمعه و روحانيون مستقر

12) نماينده هنرمندان ( نقاشي- تجمعي- موسيقي- فيلم)

13) نماينده انجمن هاي صنفي كارفرمايي

14) نماينده نهضت سواد آموزي

15) نماينده كانون معلمان

16) نماينده انجمن اوليا و مربيان

17) نماينده هيئت امناي روستايي

18) نماينده كميته امداد

19) نماينده تسهيل گران سازمان مردم نهاد بهزيستي

20) نماينده دانشجويان و دانش آموزان

21) نماينده كانون بازنشستگان

ماده 3- وظايف:

1.      تنظيم برنامه هاي راهبردي و سالانه مشاركت گروهاي مردمي و تامين منابع مالي آن از طريق مشاركت خيرين

2.      تقسيم كار بين شبكه ها بر پايه برنامه هاي راهبردي و سالانه از طريق نماينده عضو شورا

3.      پايش برنامه هاي سلامت

4.      تدوين برنامه هاي آموزشي توانمندسازي اعضاي شبكه براي نيازهاي در الويت

5.      ارايه تجربيات موفق در مشاركت مردم توسط نمايندگان شبكه از طريق همايش هاي فصلي

6.      تصويب برنامه هاي مشاركت مردمي و توانمندسازي محلي مردم

7.      ارايه پيشنهادات خلاق و نواورانه براي ارتقاي سلامت مردم

8.      دريافت اخبار پيشرفت سلامت استان و انعكاس آن به اعضاي شبكه

9.      توزيع نظام مند پيام هاي شيوه زندگي سالم و دريافت بازخوردها

10. تعيين شيوه دسترسي به اعضاي هر شبكه توسط نماينده عضو و تصويب آن در شورا

11. ايفاي نقش صداي شبكه مورد نظر با استفاده از ابزار تحقيقاتي(بيان مشكلات و نحوه پيشرفت برنامه هاي سلامت)

منظور از شبكه در مطالب فوق نشكل هاي مردمي مي باشد كه  اعضاي خانه مشاركت در آن فعاليت دارند.

ماده 4- سازوكار تدوين و اجراي پروژه ها:

1.      تدوين و اجراي پروژه هايي كه به شبكه هاي مردمي تفويض مي شود.

2.      لزوم اطمينان از تامين مالي و تعيين مسئول اجرايي پروژه ها

ماده 5- برگزاري جلسات شورا:

شورا در هر فصل يك بار تشكيل مي شود و جلسات فوق العاده بر اساس نظر مديرشبكه بهداشت و درمان شهرستان ها تشكيل مي شود.

پيگيري مصوبات و اطلاع رساني به رسانه ها به عهده دبيرخانه مي باشد

ماده 6- دبيرخانه

دبير خانه خانه مشاركت در شبكه بهداشت و درمان شهرستان ها قرار دارد و منابع مالي آن منابع خيريه و مشاركت هاي مردمي است. تشكيلات دبير خانه: يك نفر كارشناس و يك نفر كاردان سلامت عمومي يا آموزش سلامت خواهدبود.

نكته:

1.      در هرشهرستان يك خانه مشاركت تشكيل مي گردد.

2.     پايان هر جلسه مستندات( تصاوير، مصوبات، گزارش كار و صورتجلسه) به معاونت اجتماعي در قالب لوح فشرده ارسال گردد.

3.     خانه مشاركت مردم در سلامت، زير مجموعه دبيرخانه كارگروه سلامت و امنيت غذايي مي باشد.

 

منبع: نظام نامه استاني مديريت سلامت همه جانبه بارويكرد مولفه هاي اجتماعي موثر بر سلامت -ص 58 تا61- 1391

1397/11/17
Powered by DorsaPortal