معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
شرح وظايف اداره سازمانهاي مردم نهاد

شرح وظايف اداره سازمان هاي مردم نهاد

1. تبيين وضعيت موجود سمن ها و ميزان موفقيت آن در تحقق اهداف مورد نظر و اعلام هرگونه تخطي و انحراف از اهداف و مأموريت هاي مورد نظر در اساسنامه

2. هماهنگي جهت گسترش فعاليت سمن هاي ملي به استان

3. ايجاد كميته هماهنگي بين سمن هاي داراي مأموريت و موضوع مشابه

4. پايش و ارزشيابي به منظور رصد فعاليت سمن ها (از نظر رعايت مفاد اساسنامه، شفافيت مالي، پاسخگويي مناسب به ذينفعان)

5. حمايت از برگزاري همايش هاي استاني توسط سمن ها

6. كمك به سمن ها در برقراري ارتباط با سمن هاي مشابه در ساير نقاط كشور

7. فراهم نمودن زمينه مشاركت اعضاي انجمن هاي علمي و صنفي به منظور:

* آموزش جامعه تحت پوشش سمن

* آموزش دانشجويان و صاحبان حرف پزشكي از جمله آموزش مداوم جامعه پزشكي

* ورود اعضاي انجمن هاي علمي و صنفي به هيئت مديره سمن ها

* تعيين سمن هاي مورد نياز با استفاده از اطلاعات و تجارب موجود و ترغيب اعضاي انجمن هاي علمي- صنفي به تأسيس سمن هاي مورد نياز و حمايت از ان ها

* حمايت از سمن ها در طراحي و اجراي پروژه هاي پژوهشي

8. توانمندسازي سمن ها از طريق آموزش هيئت مديره و هيئت مؤسس سمن ها

9. ايجاد زمينه مشاركت سمن ها در برنامه هاي مختلف حوزه سلامت

10. كمك به معرفي سمن ها توسط رسانه هاي مختلف از جمله رسانه محلي

11. ايجاد هماهنگي و همكاري بين خيرين و سمن هاي سلامت جهت تأمين منابع مالي مورد نياز سمن ها

12. حمايت از برنامه ها و فعاليت هاي جهادي سمن ها در حوزه هاي تخصصي مربوطه

13. مستندسازي كليه برنامه ها، فعاليت ها  و رويدادها مرتبط با سمن ها

14. اجراي بسته هاي تكريم از سمن ها

15. تدوين برنامه جهادي براي افزايش كمي و كيفي مشاركت هاي مردمي در حوزه سلامت

1397/07/25
Powered by DorsaPortal