معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
ليست سازمانهاي مردم نهاد فعال در حوزه سلامت
ليست سازمان هاي مردم نهاد استان مازندران(به تفكيك شهرستان)

ساري(41سمن)

حوزه فعاليت

نام سمن

رديف

شناسايي و حمايت از بيماران مبتلا به صرع

انجمن بيماران مبتلا به صرع مازندران

1

حمايت درماني و غير درماني از بيماران مبتلا به تالاسمي

انجمن حمايت از بيماران تالاسمي استان مازندران

2

شناسايي و صدور كارت براي بيماران جهت پرداخت هزينه هاي درماني

مركز خيريه حمايت از بيماران ديابتي مازندران

3

حمايت از بيماران مبتلا به ام اس

انجمن خيريه حمايت از بيماران ام اس استان مازندران

4

حمايت از كودكان مبتلا به ديابت

        برنا ديابت ( حمايت از كودكان ديابتي )

5

بهداشتي محيطي(شناسايي و حمايت از بيماران بي بضاعت)

آباد سازان سبز انديش مازندران (آسان)

6

سلامت و كنترل ديابت

موسسه ديابت طبرستان

7

حمايت از بيماران مبتلا به هموفيلي و خانواده آنان

كانون هموفيلي ايران

8

حمايت از بيماران قلبي

مجمع خيرين حمايت از بيماران قلبي فاطمه الزهرا (س) مازندران

9

حمايت از كودكان مبتلا به  سرطان

مجمع خيرين حمايت از كودكان مبتلا به سرطان استان مازندران

10

نگهداري از كودكان بي سرپرست و بد سرپرست

موسسه خيريه غنچه هاي گل ياس ساري

11

آموزش و پيشگيري آسيب هاي اجتماعي

موسسه همياران آيين مهر ساري

12

حمايت مادي و معنوي از افراد مبتلا به اتيسم

انجمن خيريه اُتيسم مازندران

13

اجتماعي(آسيب هاي اجتماعي )

موسسه مردم نهاد جهادگران علمدار

14

اجتماعي(آسيب هاي اجتماعي)

انجمن مردم نهاد روزنه زندگي

15

فرهنگي و ورزشي و جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي

انجمن مردم نهاد شميم اميد جواني

16

ورزشي و آسيب هاي اجتماعي

موسسه مردم نهاد نويد سلامتي

17

حمايت و خدمات رساني كمك به بيماران سرطاني

انجمن همياران بيماران سرطاني شهرستان ساري

18

اجتماعي و خيريه كمك به بيماران سرطاني

انجمن امدادگران عاشورايي

19

 

بهداشت و درمان

 

 

 

موسسه توانمند سازي و ارتقا سلامت پويندگان

 

20

 حمايت از بيماران و خانواده اتيسم

خيريه كودكان آواي اوتيسم مازندران

 

21

نيكوكاري و امور خيريه(شناسايي بيماران و حمايت از آنان و ... )

خيريه مهرك شمال مازندران

 

22

نيكوكاري و امور خيريه (شناسايي بيماران و حمايت از آنان و ... )

خيريه دستهاي سبز مهرباني طبرستان

 

23

نيكوكاري و امور خيريه( كمك رساني به خانواده هاي بي سرپرست و بد سرپرست ، زنان سرپرست خانوار ، ايتام ، بيماران صعب العلاج )

انجمن خيريه مائده آسماني استان مازندران

24

درماني و خيريه(برگزاري كاروان سلامت و حمايت از بيماران و خانواده آنان )

خيريه همت عالي مازندران

25

حمايت مالي از كودكان سرطاني كم بضاعت و بي بضاعت

انجمن خيريه حمايت از كودكان سرطاني مهروليعصر مازندران

26

شناخت و معرفي افراد با نيازهاي ويژه به سازمانهاي ذيربط

انجمن فرهنگي اجتماعي ورزشي ناتوانان جسمي و ذهني با نيازهاي ويژه استان

27

توانبخشي و مشاوره در حوزه معلولين ذهني

انجمن همراهان فرزندان آسماني مهر طبرستان

28

خيريه(شناسايي بيماران و افراد بد سرپرست / كمك و مساعدت به افراد نيازمند / مشاركت در امر سلامت /آموزش /توانمند سازي )

انجمن خيريه محبان خضراء

29

كمك به كودكان بد سرپرست- عقب ماندگان ذهني- نابينايان

موسسه خيريه حضرت ابوالفضل

30

كمك به خانواده بي سرپرست- بد سرپرست- معلول

موسسه خيريه ولايه مداران

31

حمايت از زنان و دختران آسيب ديده- پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

 

همدلان نيكوانديش

32

نگهداري از كودكان بي سرپرست

خانه كودك صفايي

33

اصلاح قانون جامع حمايت از معلولين- ورزشي نابينا و كم بينا

انجمن خيريه نابينايان

34

كمك هزينه دارو و درمان - توزيع سبد غذايي

موسسه خيريه عشاق المهدي

35

حمايت از دانش آموزان نيازمند- درمان و مداواي دانشجويان تحت پوشش

انجمن فرهنگي ورزشي بانوان اسراء مازندران

36

بهداشت و سلامت

انجمن ام اس مازندران

37

آموزش ، تشخيص و درمان بيماران سرطاني

 

انجمن امداد به بيماران سرطاني ايران شعبه ساري

 

38

ترويج ورزش همگاني

افتخارآفرينان ورزشكار

39

نيكوكاري و امور خيريه

انجمن پيشگيري و مهارديابت مازندران

40

حمايت از بيماران كليوي

انجمن حمايت از بيماران كليوي

41

رامسر(14 سمن)

حمايت از بيماران سرطاني

انجمن حمايت از بيماران سرطاني شهرستان رامسر

42

آموزش و تشخيص زود هنگام سرطان

انجمن امداد به بيماران سرطاني ايران

43

ارائه خدمات مشاوره و روانشناختي

رهنورد اقيانوس مهر شهرستان رامسر

44

حمايت از بيماران خاص و هموفيلي و تالاسمي

انجمن حمايت از بيماران خاص شفا بخش شهرستان رامسر

45

بهداشت و سلامت

كانون مردم نهاد لبخند سلامتي

46

اجتماعي(سلامت اجتماعي و رواني)

كانون مردم نهاد حاميان زندگي پايدار

47

حفظ محيط زيست و منابع طبيعي كشور و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

جمعيت نگاه سبز

48

سلامت - اجتماعي

موسسه حاج حسين رحيميان

49

سلامت - پيشگيري

موسسه نجات يافته

50

سلامت- پيشگيري

موسسه پيوند طلوع وحدت

51

سلامت پيشگيري

موسسه آغاز رهايي

52

سلامت- توانبخشي

موسسه خيريه حاج رحيم مشايي

53

سلامت- توانبخشي

موسسه مهر طاها

 

54

سلامت- توانبخشي

 

موسسه آسايش خزر

55

بابلسر(7 سمن)

حمايت از كودكان و دانشجويان و خانواده هاي بد سرپرست و بي سرپرست

انجمن خيريه فاطميون

56

نيكوكاري و امور خيريه

انجمن پيشگيري و مهارديابت مازندران

57

بهداشت و درمان

موسسه همياري سجاد مهر

58

حمايت از بيماران سرطاني

انجمن امداد بيماران سرطان

59

سرپرستي از ايتام و كودكان بي سرپرست

موسسه خيريه حضرت زهرا(س)

60

حمايت از زنان بدسرپرست- بي سرپرست- كودكان يتيم- بيماران

موسسه خيريه علي ابن ابيطالب

61

 امور خيريه(حمايت از بيماران خاص )

موسسه خيريه آبشار عاطفه ها

62

نوشهر(10)

اجتماعي(نيكوكاريو امور خيريه)

انجمن مردم نهاد دست هاي مهربان

63

 حمايت از بيماران كليوي

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي

64

حمايت از بيماران خاص 

انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص(تالاسمي و هموفيلي)

65

 امور خيريه (پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)

خيريه نصر دانش

66

آسيب هاي اجتماعي -اعتياد- آموزش

خيريه سلامت و روان اجتماعي شريعت پاك

67

آسيب هاي اجتماعي و توانبخشي

موسسه خيريه صاحب الزمان

68

آسيب هاي اجتماعي و توانبخشي

موسسه خيريه ريحانه

69

آسيب هاي اجتماعي و توانبخشي

موسسه خيريه مهرآوران نگين صبا

70

خيريه (حمايت از بيماران و خانواده آنان)

موسسه خيريه امام علي (ع)

71

اجتماعي(بهداشت و سلامت،آگاهي بخشي)

كانون مردم نهاد بهشت زندگي

72

گلوگاه (15 سمن )

اجتماعي (سلامت)

موسسه مردم نهاد آينده روشن

73

تلاش و پيگيري در ايجاد همدلي ، انسجام و سازماندهي هرچه بيشتر توانمنديهاي انساني

انجمن رشد و توسعه گلوگاه

74

فرهنگي  و آموزش خانواده

كانون رحمت گلوگاه

75

رشد و توسعه روستاي خورشيد كلا از طريق كمك به نهادهاي رسمي روستا

انجمن رشد و توسعه خورشيد كلا

76

اجتماعي و نگهداري و اشتغال ناتوانان

داعيان خير

77

توسعه سرمايه فرهنگي ، اجتماعي ،و تقويت هويت ديني و ملي جوانان

موسسه برق اميد

78

اجتماعي(آسيب هاي اجتماعي-مواد مخدر)

موسسه مردم نهاد سراي انديشه

79

امور خيريه 

خيريه نيايش

80

اجتماعي

موسسه خيرانديشان

81

پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

شكوفه هاي مردم نهاد گلوگاه

82

آسيب هاي اجتماعي(بهبودي معتادان)

جامعه سالم گلوگاه

83

توانبخشي و پيشگيري

 

موسسه پيشگيري از اعتياد طلوع خورشيد خوشبختي

84

آموزش مهارتهاي زندگي/پيشگيري از اعتياد/ارائه مشاوره در زمينه آسيب هاي اجتماعي

همياران سلامت

85

آسيب هاي اجتماعي در حوزه جوانان / ارائه آموزش هاي لازم/برگزاري دوره هاي آموزشي

نسيم اميد

86

ازدواج سالم و تحكيم بنيان نهاد خانواده

ميثاق زندگي

87

قائمشهر( 9 سمن )

ترغيب جامعه به حفظ تندرستي و پذيرش و عضويت از تمام افراد ديابتي و پيشگيري از ديابت 

انجمن ديابت ياوران فرداي شيرين قائم

88

فرهنگي و پيشگيري از آسيب هاب اجتماعي

 جمعيت سلامت و روان اجتماعي دل آرمون

89

آموزشي- تشخيصي- درماني

انجمن امداد به بيماران سرطاني ايران شعبه قائمشهر

 

90

اهداي هزينه هاي درماني ، ازدواج ، تحصيل ، ساخت و تعمير مسكن بيماران

انجمن امداد به بيماران تالاسمي

91

كمك و حمايت از بيماران كليوي

انجمن حمايت از بيماران كليوي قائم شهر

92

 حمايت از بيماران تالاسمي

موسسه مردم نهاد جوانان تالاسمي

93

بهداشت و سلامت( بهبود و رسيدگي بهتر به بهداشت بينايي )

جامعه بينايي سنجي استان مازندران

94

 پيشگيري از اعتياد

مشاوره پيشگيري از اعتياد

95

 امور خيريه (حمايت از بيماران و...)

خيريه آل ياسين

96

چالوس (8 سمن )

 حمايت از بيماران كليوي

انجمن بيماران كليوي

97

حمايت از بيماران ام اس منطقه

انجمن دوستداران بيماران ام اس غرب مازندران

98

خيريه(حمايت از بيماران خاص و ...)

موسسه خيريه امام رضا (ع)

99

حمايت از بيماران تالاسمي

 انجمن حمايت از بيماران تالاسمي چالوس

100

اجتماعي(آسيب اجتماعي)

همياران سلامت و روان اجتماعي امداد

101

درمان معتادان

مركز معتادان گمنام

102

خيريه(آسيب هاي اجتماعي)

موسسه خيريه حميد رضا ردايي

103

ترك اعتياد و بهبود اختلال

مركز ترك اعتياد صاحب الزمان

104

تنكابن (8 سمن )

وضعيت درماني و اجتماعي

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي

105

حمايت از بيماران مبتلا به ام اس

انجمن حمايت از بيماران ام اس تنكابن

 

106

نگهداري و مراقبت  از كودكان بي سرپرست

موسسه رويش سبز انديشان تنكابن

107

كمك به بيماران  تالاسمي

انجمن بيماران تالاسمي تنكابن

108

 حمايت رواني

پايگاه سلامت روان مهرورزان

 

109

فرهنگي(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي )

موسسه فرهنگي نسيم بهشت

 

110

سلامت(حمايت از بيماران سرطاني)

انجمن خيريه چشمه اميد(حمايت از بيماران سرطاني)

111

امورخيريه (آسيب هاي اجتماعي و حمايت از بيماران نيازمند)

موسسه خيريه بانوان كوثر

 

112

عباس آباد( 10 سمن )

پيشگيري و درمان اعتياد

موسسه نداي بهبودي نجات يافتگان

113

تامين منافع كارگران بازنشسته در سطح استان و حمايت از سلامت جسمي و رواني كارگران

 

 

كانون بازنشستگان كارگري

 

114

خوراك-پوشاك- فرهنگي -كمك به ايتام

موسسه خيريه آبشار عاطفه ها

115

پيشگيري و درمان اعتياد

نداي بهبودي رها شدگان

116

حمايتي- امدادي- خدماتي

موسسه خيريه الزهرا

117

توسعه پايدار

انجمن توسعه پايدار ساحل خزر

118

 سلامت روان

جمعيت همياران سلامت و روان تبسم

119

 توسعه پايدار

موسسه توسعه پايدار جامعه سالم

120

حمايت از بيماران سرطاني زير 15 سال- حمايت از كودكان بي سرپرست و بدسرپرست

موسسه نيكا دلان راه نور

121

درمان اعتياد

موسسه احياگران راه سلامت (بانوان)

122

آمل(28 سمن )

حمايت از بيماران ام اس

انجمن امدادگران ام اس  و اي ال اس آمل

123

خيريه

مجمع خيرين شهرستان آمل

124

بهداشت  درمان -آسيبهاي اجتماعي- خيريه

آبشار عاطفه ها

125

حمايت از بيماران سرطاني

انجمن امداد بيماران سرطان آمل

126

خيريه (آسيب اجتماعي و حمايت از بيماران و خانواده آنان)

خانه نيكوكاران نيك انديش آمل

127

آسيب هاي اجتماعي

موسسه خيريه امام سجاد(ع)

128

توانبخشي ( حمايت از معلولين و خانواده آنان)

موسسه خيريه توانبخشي معلولين ذهني فجر آمل

129

توانبخشي ( حمايت از معلولين و خانواده آنان)

انجمن حمايت از معلولين الزهرا

130

توانبخشي ( حمايت از معلولين و خانواده آنان)

موسسه خيريه زنان خير انديش

131

پيشگيري و درمان اعتياد

موسسه شيفتگان رهايي آمل

132

پيشگيري و درمان اعتياد

موسسه سنا

133

پيشگيري و درمان اعتياد

موسسه كلبه رهايي اميدفردا

134

پيشگيري و درمان اعتياد

موسسه گلستان

135

آسيب هاي اجتماعي / مشاوره تربيتي ماردران و ...

 

كانون توسعه وهمياري مهد هاي كودك

136

توانبخشي

 

موسسه ياران خورشيد

 

137

پيشگيري و درمان اعتياد

 

موسسه راه سلامت همدردان شمال

 

138

پيشگيري و درمان اعتياد

 

موسسه طلوع رهايي دابو

 

139

پيشگيري و درمان اعتياد

 

موسسه نداي اميد ايرانيان

 

140

پيشگيري و درمان اعتياد

 

موسسه پلي بسوي آينده

 

141

آسيب هاي اجتماعي

 

موسسه پرستوهاي دانش ورهايي  مجمع خيرين

 

142

آسيب هاي اجتماعي

موسسه  قنوت مهر

143

آسيب هاي اجتماعي

 

موسسه خيريه خانه دانش آموزي بزرگمهر دادگر

 

144

پيشگيري و درمان اعتياد

 

موسسه نهال گلبرگ زندگي آمل

 

145

آسيب هاي اجتماعي

 

موسسه خيريه نسيم مهرباني آريايي  شهرستان آمل

146

حمايتي

موسسه خيريه رفاه كودك

147

حمايت از ناشنوايان و خانواده آنان

كانون ناشنوايان

148

توانبخشي ( حمايت از معلولين و خانواده آنان)

انجمن معلولان توانا

149

حمايت از بيماران سرطاني

انجمن حمايت از بيماران مبتلا به سرطان آرين

150

بهشهر(5سمن )

امور خيريه(حمايت از بيماران كليوي )

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي

151

اجتماعي (مواد مخدر)

موسسه مردم نهاد هاديان جوان

152

 حمايت از معلولين

نماينده جامعه معلولين

153

 حمايت از بيماران ديابتي

انجمن حمايت از بيماران ديابتي

154

حمايت از بيماران ام اس 

انجمن حمايت از بيماران ام اس

155

محمود آباد(7 سمن )

تواتبخشي معلولين

فياض بخش

156

مركز نگهداري سالمندان

مهر آوران كهريزك

157

خيريه كمك به ترك اعتياد

جوانمردان مولا علي

158

حمايت از كودكان بي سرپرست

خانه مهدي

159

اجتماعي و سلامت محور

آبشار عاطفه ها

160

اجتماعي و سلامت محور

موسسه خيريه شفاء السائلين

161

سلامت روان

جمعيت همياران سلامت  روان بهار دلان

162

فريدونكنار(4 سمن )

اجتماعي(ورزشي،سلامت جسمي)

كانون مردم نهاد قهرمانان خطه سبز

163

 امور خيريه (حمايت از بيماران)

آبشار عاطفه ها

164

 امور خيريه (آسيب اجتماعي)

طلوع سبز كناره

165

 امور خيريه (آسيب اجتماعي )

طلوع زندگي

166

جويبار(6 سمن )

پيشگيري از اعتياد

موسسه پيشگيري از اعتياد سازندگان فردا

167

بيماريهاي كليوي

انجمن بيماريهاي كليوي

168

بهداشت و درمان

موسسه احياي سلامت، پيشگيري مهار ديابت

169

آسيب هاي اجتماعي

موسسه ولي عصر

170

آسيب هاي اجتماعي

موسسه محبان علي

171

خيريه(حمايت از بيماران و خانواده آنان)

آبشار عاطفه ها

172

نور(3 سمن )

نيكوكاري و امور خيريه

جمعيت مردم نهاد پرچم داران مهرباني

173

اجتماعي(ورزشي)

انجمن مردم نهاد جويندگان نشاط و تندرستي

174

اجتماعي(آسيب هاي اجتماعي-مواد مخدر)

انجمن مردم نهاد نويد آرامش فردا

175

شيرگاه (1 سمن )

معرفي ميكنند به مراكز درماني

موسسه خيريه حضرت علي اكبر

176

زيراب(4 سمن )

برگزاري كارگاه هاي آموزشي در خصوص  سلامت و روان

موسسه انديشه

177

مشاوره و آموزش در حوزه سلامت و روان

مركز سلامت روان محلي اميد

178

حمايت از بيماران و خانواده آنان

آبشار عاطفه ها

179

مشاوره و آموزش در حوزه سلامت و روان

جمعيت همياران سوادكوه

180

سوادكوه(1 سمن )

پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي

كانون مردم نهاد فروغ روشن مهر

 

181

مياندورود(5 سمن )

پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي

كانون مردم نهاد اميد زندگي

182

سلامت روان و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

جمعيت همياران طلوع آرامش مياندورود

 

183

اجتماعي و توانبخشي (كارهاي عام المنفعه، كمك هاي آموزشي، كمك هاي خدماتي و درماني شامل جراحي و ... ، كمك به نيازمندان در قالب تغذيه ، پوشاك و ... )

موسسه خيريه باقيات الصالحات

184

آسيب هاي اجتماعي (رسيدگي به امور مددجويان كميته امداد)

مركز نيكوكاري شهيد عباسي

185

آسيب هاي اجتماعي (رسيدگي به ايتام ، تامين جهيزيه، پرداخت كمك هزينه درمان ، هزينه دارو،تامين تجهيزات پزشكي و ...)

آبشار عاطفه ها

186

نكا(7 سمن )

حمايت از بيماران نيازمند و خانوداه آنان

موسسه خيريه آبشار عاطفه ها

187

فرهنگي، آموزشي و هنري(برگزاري دوره هاي آموزش خانواده و مشاوره و ...) 

موسسه فرهنگي هنري بهران شمال نكا

188

ارائه خدمات به كارگران و خانواده آنان و حمايت از بيماران ، معرفي به مراكز درماني و ...

انجمن صنفي كارگران ساختماني نكا

189

حمايت از بيماران و خانواده آنان(تامين هزينه درمان،دارو و ... )

انجمن خيريه گل ياس

190

سلامت روان و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

جمعيت همياران سلامت روان

191

حمايت و ايجاد اشتغال براي زنان بدسرپرست و بي سرپرست و حمايت از بيماران نيازمند

موسسه خيريه حضرت زينب (س)

192

آسيب هاي اجتماعي و پياده سازي برنامه هايي در راستاي پيشگيري و درمان اعتياد

مركز گذري كاهش آسيب نگاه تازه DIC

193

سيمرغ

فاقد سمن

 
1397/07/25
Powered by DorsaPortal