معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
ليست نيازمنديهاي حوزه بهداشت و درمان استان
ليست نيازمنديهاي حوزه بهداشت و درمان استان 
رديف عنوان
1 توسعه بخش روانپزشكي در بيمارستان هاي استان
2 احداث كلينيك جامع سوختگي زارع ساري
3 توسعه فضاي فيزيكي اورژانس اطفال بيمارستان بوعلي ساري
4 احداث كلينيك جامع ام اس بوعلي ساري
5 ايجاد اتاق هاي ايزوله عفوني در بيمارستان هاي شرق، مركز و غرب استان
6 تكميل بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي سرطان كودكان (ماهك) ساري
7  تهيه تجهيزات بيمارستان ها ( رازي قائم شهر،امام حسين نكا، شهداي زيراب، ثامن الائمه گلوگاه )
8 تكميل فاز B بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
9 احداث كلينيك ويژه ( چالوس، گلوگاه، جويبار )
10 توسعه اورژانس بيمارستان ها ( قائم كلاردشت، تنكابن، رازي قائم شهر، امام ساري، فريدونكنار، نور )
11 اهداء زمين جهت ساخت تعدادي از مراكز بهداشتي درماني در سطح استان ( گلوگاه، عباس آباد، سيمرغ، سوادكوه، مياندورود)
12 توسعه بخش قلب و CCU بيمارستان شهدا زيراب
13 توسعه اورژانس و بخش هاي جراحي و اتاق عمل و آي سي يو بيمارستان امام حسين نكا
14 احداث مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت استان (گلوگاه، سيمرغ، سوادكوه، مياندورود، عباس آباد)
15 احداث پايگاه اورژانس 115 در سطح استان ( عباس آباد، نكا، ساري بهشهر، سوادكوه، نور، سيمرغ، رامسر، نوشهر، چالوس، آمل، قائم شهر )
16 احداث نمازخانه براي بيمارستان هاي استان (عزيزي جويبار، ثامن الائمه گلوگاه، شهداي زيراب، شهيد رجائي تنكابن، حضرت فاطمه زهرا ساري، بوعلي ساري، امام خميني ساري )
17 احداث ساختمان مركز خدمات جامع سلامت ( عباس آباد، نكا، مياندورود، قائم شهر )
18 احداث ساختمان پزشكان بيمارستان ها ( كلاردشت، ثامن الائمه گلوگاه، امام حسين نكا )
19 تشكيل موسسه خيريه بيمارستان در سطح استان
1397/07/29
Powered by DorsaPortal