معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
تفاهم نامه با اوقاف
بسمه تعالي
تفاهم نامه
39 تنظيمي بين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان اوقاف و امورخيريه كشور و در /8/ به دنبال تفاهم نامه مورخه 5
39 فيمابين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي /6/ راستاي اجرايي نمودن اهداف مندرج در آن ، تفاهم نامه حاضر در تاريخ 88
درماني استان مازندران كه از اين پس دانشگاه ناميده مي شود به نمايندگي آقاي دكتر قاسم جان بابايي از يك سو و اداره كل اوقاف و
امورخيريه استان مازندران كه از اين پس اوقاف ناميده مي شود به نمايندگي حجت الاسلام والمسلمين آقاي ستار عليزاده از سوي
ديگر تنظيم و مبادله مي گردد. اين تفاهم نامه به منظور بهره برداري بهينه از امكانات و توانمندي ها و ظرفيت هاي مشترك در امر
توسعه و ارتقاء سنت حسنه وقف در حوزه سلامت و اجراي طرح هاي عام المنفعه در اين حوزه مبادله گرديده و به منزله چارچوب كلي
همكاري هاي متقابل در استان تلقي مي گردد:
ماده 1( اهداف تفاهم نامه :
1 1 ( همكاري متقابل در خصوص كمك به عمران ، احياء ، مرمت ، بازسازي و توسعه موقوفات درماني استان و نيز تأمين نيازهاي -
اماكن و مراكز درماني و بهداشتي تحت پوشش سازمان اوقاف و امورخيريه
8 1 ( اجراي طرح درماني و بهداشتي در موقوفات -
9 1 ( ارائه مجوز ساخت و توسعه مراكز درماني در املاك موقوفه منطبق -
9 1 ( توسعه حداكثري خدمات وقف در حوزه سلامت و استفاده از ظرفيت هاي سازمان اوقاف و امورخيريه در دستيابي به نظام تعالي -
سلامت كشور
5 1 ( اجراي سياست هاي تأمين سلامت براي اقشار آسيب پذير و محرومان جامعه -
6 1 ( ساماندهي وضعيت بيمارستان ها و مراكز درماني وقفي و تحت پوشش سازمان اوقاف و امورخيريه -
7 1 ( حل و فصل مسائل في مابين با هدف دستيابي به راه كارهاي عملي در جهت اهداف آموزشي، پژوهشي ، فناوري و خدمات -
مشابه از طريق اهتمام طرفين تفاهم نامه و جلب و جذب مشاركت هاي مردمي و خيّرين و استفاده از ابزارهاي نوين مالي مانند ايجاد
صندوق هاي وقفي و انتشار اوراق وقف .
تبصره( در صورت لزوم در مورد جزئيات همكاري ها كه تعهدات مالي و اجرايي به همراه داشته باشد قراردادهاي جداگانه منعقد خواهد
شد .
ماده 2( مدت زمان و اعتبار تفاهم نامه :
زمان شروع همكاري مشترك در قالب اين تفاهم نامه از تاريخ امضاي طرفين آغاز و اعتبار آن تا سه سال كامل هجري شمسي تعيين
مي گردد و با توافق طرفين قابل تمديد خواهد بود. بديهي است هر قراردادي كه در طي اين مدت بين طرفين منعقد مي گردد تا پايان
مدت همان قرارداد معتبر خواهد بود.
ماده 3( تعهدات طرفين :
1 9 ( تدوين چشم انداز كلان حوزه سلامت بر پايه نيات واقفين در حوزه موقوفات استان و اخوات آن -
8 9 ( هدف گذاري و برنامه ريزي جامع به منظور توسعه فعاليت هاي بهداشتي ، درماني ، آموزشي ، پژوهشي فناوري و خدمات مرتبط -
نظير احداث خوابگاه هاي دانشجويي
9 9 ( همكاري في مابين با انجام اقدامات مشترك مدون و برنامه ريزي شده ، اولويت بندي پروژه هاي مشترك ، شناسايي نيازهاي -
اساسي و ساختارسازي در خصوص اراضي وقفي با رعايت غبطه و مصلحت وقف كه قابليت طرح ريزي براي ايجاد مراكز درماني و
بهداشتي ، آموزشي ، پژوهشي و دهكده سلامت را دارا باشد.
9 9 ( همكاري في مابين در جهت يكپارچه سازي مديريت مراكز درماني و بهداشتي موقوفه از طريق ساختارسازي ، هدف گذاري و -
ارتقاء بهره وري موقوفات . در اين رابطه طرفين متعهد مي شوند ، در زمينه نظارت و بروزرساني اين مراكز با حفظ غبطه وقف اقدام
نمايند .
5 9 ( به منظور تحقق تأمين سلامت براي اقشار كم درآمد و محروم جامعه ، طرفين اعلام آمادگي نمودند ، از طريق تشكيل دبيرخانه -
مشترك و ايجاد كارگروه هاي تخصصي ، راه اندازي پرتال )درگاه( و انتشار نشريه تخصصي مشترك به منظور جلب مشاركت هاي
داخلي و بين المللي با همكاري ساير سازمان هاي مسؤول نسبت به شناسايي نيازها ، اولويت بندي ، تعيين و تعريف اقدامات ويژه و
تدوين و اجراي برنامه هاي عمليات اثربخش مشترك اقدام نمايند.
6 9 ( دانشگاه تعهد مي نمايد در چارچوب قوانين و مقررات جاري ، نسبت به صدور مجوز براي اراضي موقوفه با نيات و كاربري -
بهداشتي و درماني كه در چارچوب نيازسنجي جامع مشترك و مكان يابي طرح مناسب براي احداث بيمارستان ، مراكز بهداشتي ،
دهكده سلامت و ... ، تخصيص داده مي شود با اولويت اقدام نمايد.
7 9 ( طرفين تعهد مي نمايند در احياء ، نوسازي و تجهيز مراكز درماني فرسوده كه بخش يا بخش هايي از آن مربوط به املاك -
موقوفه مي باشد با رعايت ضوابط و قوانين شرعي حاكم بر موقوفات از طريق مشاركت هاي فني و اعتباري و با راهكارهاي مشترك
با اولويت از محل تأمين اعتبارات از منابع عمومي ، اختصاصي و مشاركت خيّرين و با به كارگيري توانمندي تخصصي و فني اقدام
نمايند.
8 9 ( طرفين متعهد شدند با به كارگيري ظرفيت هاي حداكثري خود در زمينه هاي نرم افزاري و سخت افزاري، بانك هاي اطلاعاتي ، -
ايجاد سامانه مكان يابي و اطلاعات جغرافيايي ) GIS ( املاك موقوفه و غيرموقوفه با كاربري بهداشتي و درماني و نيروي انساني
متخصص ، اهداف منظور در اين تفاهم را اجرايي و محقق نمايند .
3 9 ( برنامه ريزي براي استفاده از ابزارهاي مالي ، تخصصي وقف شامل : اوراق وقف ، اوراق مشاركت سلامت، صندوق هاي -
نيكوكاري ، راه اندازي بيمه سلامت وقف، راه اندازي تشكيلات مددكاري در حوزه موقوفات ، شناسايي ، ساماندهي ، حمايت ، پشتيباني
و نظارت بر بنيادها و مؤسسات و مجامع خيريه سلامت مربوط به موقوفات ، برگزاري همايش هاي تجليل از خيّرين به منظور ارتقاء
سطوح همكاري هاي طرفين و توسعه سلامت در جامعه با به كارگيري ظرفيت حداكثري فعالين در حوزه تحت امر طرفين و تشويق
خيرين به وقف ثلث مال در حوزه سلامت توسط طرفين انجام خواهد شد.
ماده 4( نحوه اجراي همكاري هاي مشترك :
ساختار اجرايي اين تفاهم نامه شامل : شوراي استاني خواهد بود كه كليات ، دستورالعمل وظايف ، نوع اختيارات و نحوه فعاليت آنان در
اولين جلسه به تصويب خواهد رسيد.
تبصره 1( اعضاي شوراي استاني متشكل از افراد حقوقي ذيل بوده و به صورت ماهيانه تشكيل جلسه خواهد داد .
1 مدير كل اوقاف و امورخيريه استان مازندران -
8 رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان مازندران -
9 قائم مقام رياست دانشگاه در امور مشاركت هاي اجتماعي و خيريه حوزه سلامت استان -
9 معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه -
5 معاون درمان دانشگاه -
6 معاون غذا و دارو دانشگاه -
7 رئيس مجمع خيّرين سلامت استان -
8 مشاور يا مدير حقوقي دانشگاه -
3 معاون حقوقي و ثبتي اداره كل اوقاف و امورخيريه مازندران -
11 معاون پشتيبابي و توسعه اداره كل اوقاف و امورخيريه مازندران -
11 معاون بهره وري اقتصادي موقوفات و بقاع متبركه اداره كل اوقاف و امورخيريه مازندران -
18 معاون فرهنگي و اجتماعي اداره كل اوقاف و امورخيريه مازندران -
19 رئيس اداره تحقيق اوقاف و امورخيريه مازندران -
تبصره 8( دانشگاه و اوقاف امكان حضور نماينده ادارات تابعه اوقاف و امورخيريه استان و نمايندگان معاونت هاي وزارتخانه و دانشگاه و
دانشكده هاي علوم پزشكي استان را حسب مورد و به صورت مهمان در جلسات كميسيون ها و شوراي راهبردي سلامت و هرگونه
كميسيون، شورا يا كارگروه مشابه در سازمان يا ادارات كل اوقاف ، فراهم خواهند آورد .
ماده 5( اطلاعات و اسناد طبقه بندي شده :
هر يك از طرفين متعهد مي گردد اطلاعات با قيد محرمانه اخذ شده از طرف مقابل را به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم ، در اختيار
اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري قرار ندهند . اين اطلاعات شامل توضيحات ، نقشه ها و مشخصات فني ، پيشنهادات فني و يا
اقتصادي و يا نرم افزارهاي رايانه اي و ياهر نوع مدرك ديگري است كه از سوي طرفين محرمانه تلقي گردد.
ماده 6( حل اختلاف تفاهم نامه :
1 6 ( با توجه به تفاهمنامه سازماني در سطح عالي سازمان اوقاف و وزارت بهداشت ، بديهي است اجراي اين تفاهمنامه در سطح استان -
مبتني بر ظرفيت هاي طرفين خواهد بود.
8 6 ( هرگاه در اجراء يا تفسير مفاد اين تفاهم نامه و يا درخواست فسخ تفاهم نامه ، بين طرفين اختلاف نظر پيش آيد ، موضوع از -
طريق شوراي راهبردي به حضور وزير و نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان اوقاف و امورخيريه به عنوان مرجع حل اختلاف و اتخاذ
تصميم نهايي ارائه خواهد شد.
ماده 7( مواد و نسخ اين تفاهم نامه :
اين تفاهم نامه طي 7 ماده و در دو نسخه داراي اعتبار واحد تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.
دكتر قاسم جان بابائي ستار عليزاده
رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران مدير كل اوقاف و امورخيريه استان مازندران
دكتر فرهنگ بابا محمودي مجتبي باقرزاده
قائم مقام رئيس دانشگاه در امور مشاركتهاي اجتماعي معاون حقوقي و ثبتي اداره كل اوقاف و امورخيريه استان مازندران
و خيريه حوزه سلامت استان
1397/07/29
Powered by DorsaPortal