معاونت اجتماعی
۱۳۹۸ جمعه ۶ ارديبهشت
برگزاري جلسه انديشگاه سلامت استان باحضور  آقاي دكتر رنجبران جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه بعنوان رئيس انديشگاه دانشگاه و همچنين اعضاي ثابت در تاريخ 27/12/1397 در سالن قلم دانشگاه علوم پزشكي مازندران  برگزاري جلسه انديشگاه سلامت استان باحضور آقاي دكتر رنجبران جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه بعنوان رئيس انديشگاه دانشگاه و همچنين اعضاي ثابت در تاريخ 27/12/1397 در سالن قلم دانشگاه علوم پزشكي مازندران
برگزاري جلسه انديشگاه سلامت استان باحضور آقاي دكتر رنجبران جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه بعنوان رئيس انديشگاه دانشگاه و همچنين اعضاي ثابت در تاريخ 27/12/1397 در سالن قلم دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1397/12/28
برگزاري اولين جلسه كميته ديده باني سلامت استان در روز دوشنبه مورخ 27/12/97 در سالن قلم دانشگاه با حضور آقاي دكتر رنجبران جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و آقاي پوراسكندر معاون آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و  نمايندگان سازمان ها و ادارات استان برگزاري اولين جلسه كميته ديده باني سلامت استان در روز دوشنبه مورخ 27/12/97 در سالن قلم دانشگاه با حضور آقاي دكتر رنجبران جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و آقاي پوراسكندر معاون آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و نمايندگان سازمان ها و ادارات استان
برگزاري اولين جلسه كميته ديده باني سلامت استان در روز دوشنبه مورخ 27/12/97 در سالن قلم دانشگاه با حضور آقاي دكتر رنجبران جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و آقاي پوراسكندر معاون آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و نمايندگان سازمان ها و ادارات استان
1397/12/28
برگزاري دومين جلسه كارگروه احصاي شاخص هاي 17 گانه عدالت در سلامت استان با حضورآقاي دكتر مصدري مدير مشاركت هاي مردمي معاونت اجتماعي و  نمايندگان سازمان ها و ادارات مرتبط در تاريخ 26/12/ 97 در محل معاونت اجتماعي دانشگاه علو م پزشكي مازندران برگزاري دومين جلسه كارگروه احصاي شاخص هاي 17 گانه عدالت در سلامت استان با حضورآقاي دكتر مصدري مدير مشاركت هاي مردمي معاونت اجتماعي و نمايندگان سازمان ها و ادارات مرتبط در تاريخ 26/12/ 97 در محل معاونت اجتماعي دانشگاه علو م پزشكي مازندران
برگزاري دومين جلسه كارگروه احصاي شاخص هاي 17 گانه عدالت در سلامت استان با حضورآقاي دكتر مصدري مدير مشاركت هاي مردمي معاونت اجتماعي و نمايندگان سازمان ها و ادارات مرتبط در تاريخ 26/12/ 97 در محل معاونت اجتماعي دانشگاه علو م پزشكي مازندران
1397/12/27
برگزاري اولين جلسه كارگروه دانشگاهي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي دانشگاه در روز يكشنبه 26 اسفند 1397 با حضور آقاي دكتر موسوي رئيس دانشگاه  علوم پزشكي مازندران برگزاري اولين جلسه كارگروه دانشگاهي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي دانشگاه در روز يكشنبه 26 اسفند 1397 با حضور آقاي دكتر موسوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران
برگزاري اولين جلسه كارگروه دانشگاهي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي دانشگاه در روز يكشنبه 26 اسفند 1397 با حضور آقاي دكتر موسوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1397/12/27
برگزاري دومين جلسه كارگروه احصاي شاخص هاي 17 گانه عدالت در سلامت استان با حضورآقاي دكتر مصدري مدير مشاركت هاي مردمي معاونت اجتماعي و  نمايندگان سازمان ها و ادارات مرتبط در تاريخ  26/12/97 در محل معاونت اجتماعي دانشگاه علو م پزشكي مازندران برگزاري دومين جلسه كارگروه احصاي شاخص هاي 17 گانه عدالت در سلامت استان با حضورآقاي دكتر مصدري مدير مشاركت هاي مردمي معاونت اجتماعي و نمايندگان سازمان ها و ادارات مرتبط در تاريخ 26/12/97 در محل معاونت اجتماعي دانشگاه علو م پزشكي مازندران
برگزاري دومين جلسه كارگروه احصاي شاخص هاي 17 گانه عدالت در سلامت استان با حضورآقاي دكتر مصدري مدير مشاركت هاي مردمي معاونت اجتماعي و نمايندگان سازمان ها و ادارات مرتبط در تاريخ 26/12/97 در محل معاونت اجتماعي دانشگاه علو م پزشكي مازندران
1397/12/27
معاونت اجتماعي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal